• slider.png
  • slider2.png

 

sala doswiadczania swiata 03

 

bezpieczne wakacje 160 133 2017
 lekkoatletyka160
 logo muzyczna160
 
 
 
 
 
 

Procedury

 
Duplikat legitymacji szkolnej

W celu uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z załączonym aktualnym zdjęciem legitymacyjnym (wnioski z nieaktualnym wizerunkiem dziecka nie będą przyjmowane) oraz uiścić opłatę w kwocie 9 zł. 

 

Duplikat świadectwa szkolnego

W celu uzyskania duplikatu świadectwa szkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony wniosek o wydanie duplikatu śiadectwa szkolnego oraz uiścić opłatę w kwocie 26zł.

 

Podstawa prawna:
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2008 r. (Dz. U. 67 poz. 412) zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności § 19 ust. 3:
Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia
i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu (tj. 26 zł).
Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (tj. 9 zł). Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej, kuratora oświaty lub inny organ dokonujący odpowiedniej czynności.";
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.).

            bratek90owoce i warzywa90
grosik160
pij wodę150
zach.trzeźwy umysł00kubusiowi przyjaciele nat90