• sl1.png
 • sl2.png
 • sl3.png
 • sl4.png
 • sl5.png
 • sl6.png
 • sl7.png
 • sl8.png
 • sl9.png
 • sl10.png
 • sl11.png
 • sl12.png
 • sl13.png
 • sl14.png

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.


Wyróżnienia Naszej Szkoły w Plebiscycie Dziennika Bałtyckiego " Nauczyciel i Szkoła na Medal 2018"

 

szkolanamedal2018 szkolanamedalsp6 2018-12-1-200Dyplom Nauczyciel na Medal - Hanna DzwonkaDyplom Nauczyciel na Medal - Marianna Kowalik-Świrska

 

 

 

 

 

sala doswiadczania swiata 03

 

bezpieczne wakacje 160 133 2017
 lekkoatletyka160
 logo muzyczna160
 
 
 
 
 
 

Integracja

NAUCZANIE INTEGRACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
IM. ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO W RUMI

Kształcenie osób niepełnosprawnych określają wytyczne zawarte w międzynarodowych dokumentach takich jak: "Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych" - ONZ 1993r., Deklaracja z Salamanki UNESCO 1994r. i Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 1997r.

W 1999 roku pojawili się u nas pierwsi uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od początku zostali życzliwie przyjęci w szeregi uczniów naszej szkoły. Aktywnie uczestniczą w życiu naszej szkoły dzieląc się radościami i troskami z innymi uczniami. Klasa integracyjna powstała z potrzeby sprostowania wymogom współczesności.

Fundamentalną zasadą funkcjonowania w szkole integracyjnej, klas integracyjnych jest przekonanie, że wszystkie dzieci w miarę możliwości powinny uczyć się razem, niezależnie od doświadczanych przez nie trudności i różnice. Tworząc oddziały integracyjne pamiętaliśmy o zasadzie, że klasy te powinny odpowiadać na zróżnicowane potrzeby swoich uczniów, przyjmując różne style i różne tempo uczenia się oraz gwarantując każdemu odpowiednie wykształcenie.

Obecnie w szkole uczy się 40 uczniów niepełnosprawnych w dziewięciu klasach integracyjnych. Są wśród nich uczniowie niepełnosprawni ruchowo, poruszający się na wózkach, dzieci o cechach autystycznych, z lekkim upośledzeniem umysłowym, z upośledzeniami sprzężonymi z zaburzeniami emocjonalnymi, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, dzieci niedosłyszące.

W klasie integracyjnej liczba uczniów wynosi od 15 do 20 w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych. Przyjmujemy uczniów o różnej niepełnosprawności z rejonu szkoły i uczniów z poza rejonu na podstawie podania rodziców w sytuacji posiadania wolnych miejsc. Do klasy integracyjnej uczniowie zdrowi zapisywani są na życzenie rodziców.

Do podania ucznia niepełnosprawnego rodzice dołączają orzeczenie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o stopniu niepełnosprawności i zakresie potrzebnej pomocy pedagogicznej i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

Naszą dewizą jest otwartość na potrzeby drugiego człowieka.
Dzieci pełnosprawne w obcowaniu z niepełnosprawnymi rówieśnikami uczą się: większej tolerancji wobec innych, akceptowania niepełnosprawności, odpowiedzialności i życzliwości wobec innych, otwartości, mają większą świadomość tego, że nie wszyscy są tacy sami dostrzegają ograniczenia w samodzielności swoich kolegów i troszczą się o nich uczą się wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności.

Dzieci niepełnosprawne obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników: starają się im dorównać, mobilizując się do większego wysiłku nabierają większej pewności siebie, dowartościowują się zapominają o swoich ułomnościach odnajdują swoje miejsce na ziemi, co w przyszłości umożliwi im lepszy kontakt z innymi.

Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną z wysokimi kwalifikacjami oraz pozostałych pracowników z predyspozycjami osobowościowymi sprzyjającymi prawidłowym kontaktom interpersonalnym z dziećmi.

Co warto wiedzieć o klasach integracyjnych ?
Edukacyjno- terapeutyczny charakter integracji.

Integracja w szkole, to nie tylko współistnienie dzieci zdrowych z uczniami z różnymi dysfunkcjami. To także szeroka oferta zajęć edukacyjno-terapeutycznych, w których mogą uczestniczyć dzieci z niepełnosprawnością. W naszej placówce zatrudnieni są nauczyciele-terapeuci, zwyczajowo nazywani wspomagającymi, którzy pracują z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach specjalistycznych zajęć. Oprócz oligofrenopedagogów, zatrudnieni są specjaliści od wczesnego wspomagania i pracy z dziećmi autystycznymi, tyflopedagog i pedagog leczniczy. Dodatkowo opiekę nad uczniami z niepełnosprawnością sprawuje psycholog, pedagog szkolny, logopeda i terapeuta zaburzeń pisania i czytania (terapia pedagogiczna). Wśród specjalistycznych zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością wyróżnić można:

a) rewalidację

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskiego słowa validus ( mocny), który wraz z przyrostkiem re, tłumaczy się jako umacnianie. Sama rewalidacja w sensie praktycznym oznacza długotrwałą działalność terapeutyczno- pedagogiczną. Celem tych zajęć jest kompensowanie braków psychoruchowych i intelektualnych wynikających z różnorakich zaburzeń. Praca z dzieckiem polega na opracowaniu i wdrożeniu programu i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów oraz rodzaju zaburzenia.

b) arteterapię

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, z obniżoną sprawnością manualną, kłopotami z grafomotoryką, mającymi trudności w opanowaniu emocji, przejawiających niską samoocenę i nieśmiałość, z obniżoną percepcją wzrokową, słuchową i ruchową.

Zajęcia arteterapii pozwalają na wykorzystanie sztuki w celach leczniczych i stymulujących rozwój dziecka. W podejmowanych działaniach mających na celu zmiany terapeutyczne daje się dziecku możliwość wyrażania przeżyć, doświadczeń, emocji utrudniających odnoszenie sukcesów szkolnych. Zajęcia arteterapii– terapii przez sztukę i swobodne działania skierowane są do dzieci jako forma aktywizująca bez względu na poziom intelektualny i wiekowy. Zajęcia mają na celu aktywizowanie dziecka przez budzenie zainteresowań wieloraką aktywnością i swobodą działania.

c) terapię zajęciową

Są to zajęcia polegające na leczeniu i usprawnianiu za pomocą określonych czynności, zajęć i prac. Terapia zajęciowa z punktu widzenia uczniów z niepełnosprawnością może spełniać konkretne zadania: usprawniać fizycznie, usprawniać psychicznie i usprawniać społecznie. Celem terapii zajęciowej jest oddziaływanie psychoterapeutyczne, usprawnianie uszkodzonych części ciała czy organizmu, przygotowanie do pokonywania różnych trudności w życiu codziennymi szkolnym, jak również integrowanie się dzieci uczęszczających na zajęcia.

d) zajęcia ruchowe dla dzieci z deficytem uwagi i nadpobudliwością

Każdy człowiek posiada naturalną potrzebę „wyszumienia się”, spożytkowania nagromadzonej energii wynikającej ze stresu, ale również typu osobowości. Na tych zajęciach uczniowie mają ku temu okazję, pod okiem specjalisty, poddawani są różnorakim zadaniom ruchowym, które docelowo pozwalają im na wyciszenie, „odenergetyzowanie się”.

Anna Gliszczyńska-Żywicka .

"OPRÓCZ WIEDZY TRZEBA MIEĆ SERCE"

W grupie dzieci reprezentujących różny stopień rozwoju i różny stopień sprawności psychofizycznej w trakcie zajęć dochodzi do powstania pełnego zrozumienia, akceptacji i tolerancji. Wspólne przeżycia wpływają korzystnie na rozwój emocjonalno-społeczny oraz sprzyjają rozwojowi intelektualnemu. Zdolności uczniów upośledzonych uaktywniają się i powiększają wraz ze wzrostem przychylności otoczenia. Rośnie pewność siebie. Dzieci zdrowe czują się odpowiedzialne za swych niepełnosprawnych kolegów, uczą się pomagać im.
1. Liczebność w klasie integracyjnej nie powinna przekraczać 20 uczniów, w tym na podstawie opinii lub orzeczenia PPP 3 do 5 uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Program wychowawczy klasy integracyjnej jest tworzony przez nauczycieli pracujących w tej klasie i zaakceptowany przez rodziców.
2. W klasie tej prowadzone jest na poziomie I-III nauczanie zintegrowane a w klasie IV-VI nauczanie przedmiotowe. Obowiązuje też zasada ustnych i pisemnych informacji o osiągnięciach ucznia i kierunkach dalszej pracy. Na koniec pierwszego semestru oraz koniec roku rodzice otrzymują opis osiągnięć dziecka w formie analizy postępów nauczania i wychowania.
3. Zajęcia z klasą integracyjną prowadzi dwóch pedagogów, w tym jeden główny (nauczyciel przedmiotu), drugi - wspomagający. Pedagog główny realizuje ramowe treści, natomiast pedagog wspomagający dostosowuje treści do możliwości każdego dziecka. Szczegółowy podział obowiązków na danej lekcji podlega wewnętrznej umowie między nauczycielami. Funkcja wychowawcy może być powierzona jednemu z nich.
4. Wychowawca i pedagog wspomagający zobowiązani są do prowadzenia własnej dokumentacji oraz opisu podejmowanych działań.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji nie przewidzianych w regulaminie, sposób rozwiązania problemu leży w kompetencji dyrektora szkoły z uwzględnieniem przepisów zawartych w statucie szkoły. Praca w klasach integracyjnych to ciągła lekcja tolerancji do innych, a w przyszłości całego społeczeństwa. Aprobata rodziców naszych dzieci, ich pomoc w osiąganiu celów to również radość z osiąganych sukcesów.

Oferta klas integracyjnych.

1. Co zapewniamy?
W naszej szkole staramy się pracować efektywnie z korzyścią dla uczniów w normie intelektualnej, jak również dla uczniów sprawnych inaczej.

Zapewniamy dla swoich uczniów:

 • naukę języka obcego
 • programy indywidualne dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów sprawnych inaczej,
 • programy własne nauczycieli, które tworzone są po rozpoznaniu zespołu klasowego. Programy rozwijają indywidualne zdolności uczniów, niwelują istniejące zahamowania naszych podopiecznych, pozwalają na osiąganie wielu sukcesów w dziedzinie wychowawczej i dydaktycznej,
 • uczestnictwo klas integracyjnych w wielu imprezach środowiskowych, gimnastykę korekcyjną,
 • możliwość współdziałania i współtworzenia planów pracy przez rodziców, zajęcia otwarte, które są okazją do obserwacji dzieci w czasie zajęć lekcyjnych,
 • zajęcia pozalekcyjne, które są odpowiedzią na potrzeby uczestnictwa w nich uczniów,
 • zajęcia rewalidacyjne – uczestniczą w nich uczniowie indywidualnie lub w dwuosobowych grupach. W czasie zajęć nauczyciel pracuje z dzieckiem nad usprawnianiem zaburzonych funkcji

2. Na co kładziemy nacisk?
W pracy z klasą integracyjną bardzo ważna jest indywidualizacja ucznia, cykl różnych metod, które powinny być zastosowane, by pomóc uczniom w poznaniu siebie, w zrozumieniu innych. Ogromne znaczenie zatem przywiązujemy do metod pracy.
Są one nowatorskie, otwarte na ucznia. Każdy z naszych uczniów osiąga sukcesy. W klasach integracyjnych nie ma uczniów "słabych", "złych". Są uczniowie, którzy osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości.
Jesteśmy aktywni w szkole i poza szkołą. Bierzemy udział w zawodach, konkursach, olimpiadach. Prowadzimy zajęcia otwarte dla środowiska mieszkańców Rumi.
Pedagodzy pracujący w klasach integracyjnych są ludźmi otwartymi na świat, ciągle się dokształcającymi. Są wśród nich oligofrenopedagodzy, absolwenci studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, itp.
Aby wymagać od innych, należy dać z siebie maksimum – to nowa codzienna dewiza.

3. Co nas wyróżnia.
Aleksander Majkowski, patron "szóstki" powiedział, "że największym szczęściem człowieka jest umieć kochać innych ludzi." Czy nam się to udaje? Chyba tak.

Opracowała mgr Agnieszka Mróz

Marzena formyratuj
        niepal przy mnie  zdrowie
złotówka   puchatek  umysł bezpieczna droga    
sniadanieindeks  bieg-po-zdrowie  
Program dla